Vrátenie a reklamácia

Podľa Občianskeho zákonníka môžete od kúpnej zmluvy pre internetový nákup odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu. Pokiaľ požadujete vrátenie tovaru po dlhšej dobe ako 14 dní tzn. 15 dní a viac, nemožno už vrátiť tovar bez udania dôvodu, riešime to vždy po dohovore individuálnym prístupom.

Podmienkou k úspešnému prijatiu vráteného tovaru a vyplateniu peňazí späť na Váš účet je, že ste zakúpenú vec nijako nepoužívali a nevykazuje žiadne viditeľné opotrebenie. V opačnom prípade sme nútení vrátenú čiastku ponížiť podľa stavu vráteného tovaru. Podľa obchodných podmienok musí byť tovar doručený na adresu Edisonova 85/667, 70030 Ostrava-Hrabůvka. Ďakujeme za pochopenie.

  1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo ako spotrebiteľ odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy av prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar. Pri tovare dodanom po častiach sa počíta prevzatie poslednej dodávky, pri pravidelnej opakovanej dodávke sa počíta prevzatie prvej dodávky tovaru.


1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať: Jakub Škoda, sídlo: Edisonova 85/667, 70030 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 06775063 , formou jednostranného právneho jednania-napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou na email adresu: info@dynamickylaser.com. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.


1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.


  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru.

2.2 Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za zníženie hodnoty tovaru sme oprávnení jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.


Tieto podmienky sú účinné od 20.2.2024Späť na blog